CARPRO Reset - BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge
CARPRO Reset
285,-
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på lager
Kjøp
Beskrivelse

CARPRO Reset Intensive Car Shampoo 500 ml

CARPRO Reset Intensive car shampoo er spesielt laget med tanke på å forsiktig løsne smuss og skitt, uten å skade den underliggende beskyttelsen. Sjampoen er ekstremt konsentrert og kun en kork av sjampoen er nødvendig for en hel bøtte med vaskevann.

CARPRO Reset Intensive car shampoo er formulert med intelligente pH tensider som har evnen til løsne smuss og skitt, uten å trenge inn i den underliggende beskyttelsen, spesielt med tanke på CARPRO sine lakkforseglinger, som for eksempel CQUARTZ og HydrO2.

CARPRO Reset Intensive car shampoo endrer ikke den vannavstøtende effekten til den underliggende beskyttelsen.

- Utviklet for bruk med alle CARPRO Nano coatinger og lakkforseglinger, inkludert Reload, HydrO2, og CQUARTZ
- Ingen glansforsterkere, polymerer eller voks.
- Intelligente pH tensider som gir en sterk rense- og skumeffekt.
- 1:500 blanding gjør den svært økonomisk i bruk.
- Utmerket for bruk i skumkanon!

Sikkerhetsinformasjon

Advarsel

Advarsel

 • EUH208 - Inneholder 4-(4-hydroksy-4-metyl-pentyl)-3-cykloheks-3-en-1-karbaldehyd. Kan gi en allergisk reaksjon.
 • H315 - Irriterer huden.
 • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Klassifikasjonskoder

 • Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
 • Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

Forholdsregler

 • P332 + P313 - Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
 • P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
 • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P264 - Vask hendene grundig etter bruk.
 • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Nasjonale forskrifter

Sysselsettelsebegrensning: Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til arbeidervernloven for ungdom (94/33/EF).
Vannfare-klasse (D): 1 - svakt farlig for vann