BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av BNC Nordic Distribution AS (heretter BNC). Disse vilkårene gjelder for alt salg fra BNC's nettbutikk så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene mellom.


Retur
BNC godtar retur kun etter avtale og forespørsel om retur må fremmes skriftlig til post@bncnordic.no.
Ved bruk av angrerett må dette informeres om på forhånd. BNC godkjenner ikke returvarer eldre enn 14 dager regnet fra datoen du har mottatt varen (Ref. angrerettloven) til dato for returforespørsel. BNC godkjenner ikke retur på spesialvarer og spesial bestilte varer. Det som for BNC omfattes av spesialvare/spesial bestilt vare er f.eks. produkter for Racing, spesialbygde produkter for enkelte bilmodeller, fjærer og dempere for Racing, store bremsesett fra EBC / Brembo, Racing bremsebelegg, bremseskiver for baneracing. Returer som blir sendt uoppfordret til vår kontoradresse i Oslo vil ikke bli behandlet/hentet.


Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren.
(jf. Angrerettloven §15 første ledd).


Priser og levering
Alle priser er oppgitt uten frakt, dette kommer som tillegg i prisen og vises i handlekurv ved kjøp. Dersom varen har spesielle lengder og/eller volum, vil det på ordre/bestilling tilkomme et volum gebyr. Dette vil vi opplyse om før ordren sendes. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelse til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra BNC side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.


Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare inntil 10% av kjøpesum, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.


Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos BNC er ansvarlig for betaling av de ytelser BNC leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra BNC's side.


Reklamasjon
Før feil meldes til BNC, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik BNC har beskrevet at det skal, må kunden melde dette til BNC slik at BNC kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han/hun ikke gir BNC melding innen rimelig tid etter at han/hun oppdaget eller burde oppdaget mangelen.


Avhjelp
BNC skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved produktet levert av BNC, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Dersom kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen utover det som måtte være avtalt med BNC, betaler ikke BNC disse utgiftene.


Ekstraordinære forhold
BNC er kun ansvarlig for tap på varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis BNC kan vise til at feil eller mangel skyldes forhold utenfor BNC sin kontroll, og som BNC ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. BNC er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra BNC sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.


Salgspant/Betalingsvilkår
BNC har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. Pantelovens §3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater med avtale med BNC som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.


Endring i vilkårene
BNC forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


Force majeure
Er BNC forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er BNC fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.