carwaxX Clean Star - BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge
carwaxX Clean Star
237,-
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på lager
Kjøp
Beskrivelse

carwaxX Clean Star APC 1 Liter

Universal rengjøring (APC)

carwaxX Clean Star er et høykonsentrert alkalisk universalrengjøringsmiddel som blandes ut i vann. Svært effektiv mot fett-, olje, trafikkfilm og annet smuss. Meget godt egnet for både utvendig og innvendig rengjøring av kjøretøyet.

Bruksområder:
Personbiler, camping- og nyttekjøretøy, verksted- og industrigulv, maskiner, båter osv.

Bruksanvisning:
Eksteriør: Blandes 1:5 til 1:30
Påfør over hele overflaten. Skyll godt med mye vann, gjerne høytrykkspyler.
Interiør og tekstil: Blandes 1:10 til 1:20.

VIKTIGE MERKNADER
- Må ikke brukes ufortynnet. Eksponeringstiden bør ikke overstige 5 min.
- Test produktet på et lite synlig område før bruk.
- Skal ikke brukes i direkte sollys eller på varme overflater. Ikke la produktet tørke.

Sikkerhetsinformasjon

Advarsel

Advarsel

  • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Klassifikasjonskoder

  • Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

Forholdsregler

  • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • P103 - Les etiketten før bruk.
  • P280.3 - Bruk vernebriller.
  • P280.4 - Bruk ansiktsskjerm.
  • P264 - Vask grundig etter bruk.
  • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Last ned sikkerhetsdatablad