CARPRO HydrO2 Lite - BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge
CARPRO HydrO2 Lite
280,-
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på lager
Kjøp
Beskrivelse

CARPRO HydrO2 Lite 500ml

HydrO2 Lite er en av våre største innovasjoner gjennom alle tider (HydrO2), og er nå blitt enda enklere å bruke i vår «Klar til bruk» miks. HydrO2 Lite er enkel å bruke under nær sagt alle forhold, og den vil ikke lage streker hvis den brukes som foreskrevet.

Bruk den som en berøringsfri forsegling med å spraye på og spyle av – eller du kan  forsøke vår «nye» metode med å spraye på og tørke om du foretrekker. Mens HydrO2 er en meget konsentrert formel, som kan blandes ut i forskjellige styrker og vare i opp mot 6 måneder, er HydrO2 Lite en «klar til bruk» formel (trengs ikke å blandes ut) og varer opp til 3 måneder.

HydrO2 Lite kan også brukes som en detailer spray, eller etter hver gang du vasker. Den er rask å bruke, økonomisk og har en langvarig, selvrensende effekt.

- Kan brukes på alle utvendige flater.
- Støv og vannavvisende: Støv og vann fester seg ikke på eksteriøret.
- Ingen herdetid nødvendig – kjøretøyet kan brukes umiddelbart.
- Motstandsdyktig mot nærmest alle typer syre, alkaliske løsninger og løsemidler.
- Resultat! Den gir umiddelbart glans, dybde og glatthet til lakken.
- Klar til bruk!
- Opp til 3 måneders beskyttelse på alle utvendige flater på et kjøretøy.

Sikkerhetsinformasjon

Advarsel

Advarsel

  • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Klassifikasjonskoder

  • Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

Forholdsregler

  • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • P280 - Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Nasjonale forskrifter

Sysselsettelsebegrensning:
Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til arbeidervernloven for ungdom (94/33/EF).
Vannfare-klasse (D): 1 - svakt farlig for vann