Muc-Off Speed Wax - BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge
- 50%
Muc-Off Speed Wax
FØR135,-
68,-
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på lager
Kjøp
Beskrivelse
Rask og enkel Spray voks fra Muc-Off for høy glans og beskyttende vannavstøtende effekt.

Denne kan du enten bruke som en sprayvoks når bilen er våt etter vask, eller regelmessig på tørr bil for å fjerne lett forurensning,
små ujevnheter og støv uten å måtte vaske hele bilen.

Om du har kjørt gjennom et regnskyll, bilen har stått lagret og støvet ned eller om du skal finpusse bilen før utstilling,
passer det bra å finne frem Muc-Off Speed Wax.

Sikkerhetsinformasjon

Fare

Advarsel

 • H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • H318 - Gir alvorlig øyeskade.

Klassifikasjonskoder

 • Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
 • Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Forholdsregler

 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • P103 - Les etiketten før bruk.
 • P273 - Unngå utslipp til miljøet.
 • P280 - Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
 • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 - Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
 • P501 - Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.