CARPRO CQUARTZ UK 3.0 - BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge
CARPRO CQUARTZ UK 3.0
30 ml
1.278,-
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på lager
Kjøp
Beskrivelse

CARPRO CQUARTZ UK 3.0 30 ml

En coating laget for det nordiske klimaet har blitt enda bedre!

Versjon 3.0 av CQ UK er nå tilgjengelig. Oppgraderingen byr på forbedret glans, vannskrekk, kjemikalieresistans og brukervennlighet. 
Kort fortalt har CARPRO forbedret CQ UK på alle felt. 

Coatingen er nå mer slitesterk mot veisalt samtidig som den beholder kjemikalieresistansen på pH 3-14. Noe som flere har ønsket og CARPRO
jobbet lenge med, var og gjøre coatingen enda mer brukervennlig. Før kunne CQUARTZ UK være litt trøblete å legge i forskjellige temperaturer, men med den
nye formelen er denne like lett anvendelige i temperaturer fra 3 til 40 grader celsius. 

Som de andre coatingene fra CARPRO er minimum forventet holdbarhet på beskyttelsen 18 måneder. 

CQ UK består av hele 70% SiO2 med 99,9% renhet. 

Hvorfor SiO2?
SiO2 er et av de hardeste materiale i verden. C.Quartz blir faktisk så hard, at den beskytter mot mindre riper og swirls. En komplett og varig beskyttelse

Pakken inneholder:

- 1 x 30 ml CQUARTZ UK 3.0 Coating
- 1 x 100 ml CARPRO Reload
- 1 x applikator
- 5 x Suede MF 10x10 cm
- 1 x CQ.UK Car Sticker


Fremgangsmåte:

1) Klargjør og rens flatene slik at de er fri for alt av oljer med CARPRO Eraser.
2) Rist flasken med coating godt. Bruk noen få draper på den semskede påføringsputen.
3) Påfør på et sjakkmønstret vis, panel for panel over hele kjøretøyet. 
4) La den herde i 4-5 minutter uavhengig av temperatur.
5) Tørk av ved hjelp av en korthåret mikrofiberklut. Overflaten skal ha en lett motstand når du tørker av.  
6) Berøringstørr på 1 time. Fullstendig herdingstid er 24 timer. 

NB: Coatingen når ikke optimal resistans før det har gått 7 dager. Unngå bruk av kjemikalier i denne perioden

Sikkerhetsinformasjon

Fare

Advarsel

 • H226 - Brannfarlig væske og damp.
 • H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 • H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Klassifikasjonskoder

 • Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3
 • Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1
 • Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
 • STOT RE 2 - Spesifikke Target organtoksisitet - Gjentatt eksponering, farekategori 2
 • Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Forholdsregler

 • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • P260 - Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
 • P280 - Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
 • P301 + P310 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
 • P331 - IKKE framkall brekning.
 • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P501 - Innhold/beholder leveres til  leveres i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

Nasjonale forskrifter

Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til arbeidervernloven for ungdom (94/33/EF).
Vannfare-klasse (D): 3 - meget farlig for vann