Foliatec Car Body Spray Film - GT Blue - BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge
Foliatec Car Body Spray Film - GT Blue
5 liter
2.292,-
LagerbeholdningLagerbeholdning4 på lager
Kjøp
Beskrivelse
Foliatec sin nyutviklede Carbody Spray Film er ikke bare egnet for profesjonell bruk på hele kjøretøy, men også felger, speil, motorsykler og mange andre lakkerte overflater. Foliatec er en av de første produsentene som tilbyr ferdige metallic farger klar til bruk. Klar til bruk for dyser på mellom 2,0 og 2,5 mm.

Carbody Spray Film kan påføres som vanlig lakk ved å bruke en sprøytepistol. Det beste er at du enkelt kan fjerne folien når som helst, uten hjelpemidler.

- Klar til bruk
- Veldig god dekkevne
- Jevn og fin finish
- Beskytter den originale lakken mot riper, salt og steinsprut
- UV-Bestandig
- Kan legges på en hver ikke-absorberende overflate
- Enkel å fjerne
- 1 liter holder til maks 2 kvm.

Tips: Bruk Foliatec sin Carbody Spray Film tynner for å justere viskositeten - IKKE bruk vanlig tynner.

Vil du ha dette produktet i favoritt fargen din?
Ta kontakt. Angi bilmodell og RAL-farge så vil vi sende deg et individuelt tilbud.

Påføring:
- Alle deler som enkelt kan fjernes, skal demonteres. Masker alle overflater som ikke skal belegges.
- Masker gummipakninger med Foliatec Easy Up Tape (79920) Du bør også maskere hjulhus og understell mot lakkstøv.
- Rengjør og tørk overflaten som skal sprayes, inkludert kanter. Bruk deretter Foliatec Spray Film pre-cleaner
- Etter rengjøring, fjern gjenværende smuss med en mikrofiber.

Påføring med lakkspøryte:
- Påfør Foliatec Carbody Spray Film i 4 generøse lag med middels hastighet. Bruk en 2-2,5 mm. dyse med ca. 2 bar trykk.
- La det tørke i 30-45 minutter mellom hvert lag til den våre overflaten er synlig matt tørket.


Merk: For effektfarger som f.eks. Magic Green-purple skal det påføres minst to matte strøk med sort, etter ca. 30-45 minutters tørketid, spray på minst to strøk med effektfarge.


Merk for RAL-farger: Påfør minst to transparente strøk, tørketid mellom 30-45 minutter mellom hvert strøk, etter ca. 3 timer kan det sprayes på
minst to strøk med RAL-farge.

Herding: Etter 1-2 timer er Carbody Spray Film støvtørt, etter 24 timer er kjøretøyet klart.

Sikkerhetsinformasjon

Fare

Advarsel

 • H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
 • H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 • H315 - Irriterer huden.
 • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Klassifikasjonskoder

 • Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2
 • Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
 • Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1
 • Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
 • STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - irritasjon av luftveiene
 • STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose
 • STOT RE 2 - Spesifikke Target organtoksisitet - Gjentatt eksponering, farekategori 2
 • Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Forholdsregler

 • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P103 - Les etiketten før bruk.
 • P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • P260 - Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
 • P280 - Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
 • P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
 • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P501 - Innhold/beholder leveres til i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter .

Nasjonale forskrifter

Klasse Andel i %
NK 50-100

Last ned sikkerhetsdatablad