Foliatec 2K Felglakk sett - Bronze Metallic Matt - BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge
Foliatec 2K Felglakk sett - Bronze Metallic Matt
3 x 400ml
1.938,-
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på lager
Kjøp
Beskrivelse
FOLIATEC.com 2K Spraylakk sørger for å gi deg en utmerket og enkel løsning for å friske opp og fornye felgene.
Denne løsningen er tidsbesparende, svært enkel og permanent!

Settet inneholder 3 bokser med universal 2-komponent lakk, 25 maskeringskort, 1 pussekloss, 4 rengjøringsservietter, 2 gummihansker og mikrofiberklut.

Da dette er ekte 2-komponenet lakk er den veldig hard og resistent mot høye temperaturer, kjemikalier, korrosjon og salt.
Klarlakk er heller ikke nødvendig. Dette er et "gjør det selv" produkt, men resultatet er fantastisk bra og et supert alternativ for deg som måtte
ha behov for å friske opp de gamle felgene. Settene leveres i fem forskjellige farger.

• 2K lakk for et profesjonelt resultat
• Kjemi og vær resistent
• Varme resistent
• 1 sett holder til 4 felger opp til 18", avhengig av antall eiker og overflate på felg. (Løse bokser kan kjøpes separat) klikk her!


Hva gjør Foliatec 2K Spraylakk så unik?
Hemmeligheten er innsiden av boksen. Den innovative 2-i-1 komponent systemet inneholder ikke bare lakk, men også herder.
På den måten lakkerer du felgen med ett steg. Velg farge, aktiver lakken, rist godt og du er klar for ny farge.

Sikkerhetsinformasjon

Fare

Advarsel

 • H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud
 • EUH204 - Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

Klassifikasjonskoder

 • Aerosol 1 - Aerosol, Hazard kategori 1
 • Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1
 • Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
 • STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose

Forholdsregler

 • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P103 - Les etiketten før bruk.
 • P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • P211 - Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
 • P251 - Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk
 • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P410 + P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
 • P501 - Innhold/beholder leveres til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

Nasjonale forskrifter

Klasse / Andel i %
NK 50-100