Foliatec Interior Color Spray Sealer - BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge
Foliatec Interior Color Spray Sealer
290,-
LagerbeholdningLagerbeholdning9 på lager
Kjøp
Beskrivelse
Interior color spray sealer sørger for å gi ekstra beskyttelse på overflaten som skal farges.
Gjør fargen permanent og gir en langvarig beskyttelse.

Før farging av stoff/skinn anbefales det rengjøring med Interior foam cleaner
Før farging av kunstig skinn, PVC, PUR og ABS må overflaten vaskes med Interior primer.

Sikkerhetsinformasjon

Fare

Advarsel

 • H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Klassifikasjonskoder

 • Aerosol 1 - Aerosol, Hazard kategori 1
 • Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
 • STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose

Forholdsregler

 • P501 - Innhold/beholder leveres til  lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter .
 • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • P211 - Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
 • P251 - Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk
 • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P405 - Oppbevares innelåst.
 • P410 + P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.