Hard Rock Liner 2K Spray - Black Matt - BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge
Hard Rock Liner 2K Spray - Black Matt
400 ml
585,-
LagerbeholdningLagerbeholdningBestillingsvare, ta kontakt!
Kjøp
Beskrivelse
Foliatec Hard Rock Liner 2K er en teksturspray som er mer og mer populært i bilmiljøet.
Ikke bare pga. den sterke overflaten men også det unike utseende.

Hard Rock Liner 2K spray er en 2K sprayboks som er ideell for lakkering av små deler, felger, sidespeil, støtfangere eller annet. Kompressor eller sprøytepistol
er ikke nødvendig. Dette produktet fra Foliatec bruker et innovativt 2-Komponentsystem. Herderen er allerede i boksen, noe som betyr farvel til uheldige blandingsforhold.
Det er bare å aktivere herderen og riste boksen godt, og du er i gang.

 • Aggressivt utseende
 • Variabel struktur
 • Ekstremt slitesterk
 • Svært kjemisk og temperaturbestandig
 • Ideell for små deler som felger, sidespeil eller støtfangere.

Påføring:
 • Puss overflaten, rengjør og tørk over det som skal sprayes. Avfett deretter med Foliatec Carbody Spray film
 • Rist boksen godt før bruk og fjern den røde trykknappen fra boksen
 • Snu boksen 180 grader og fest den røde knappen til pinnen i bunnen av boksen
 • Trykk den røde knappen så langt inn du klarer
 • Rist boksen godt på nytt og du kan starte

Merk: Etter at herder er aktivert må den brukes i løpet av 1,5 time / 20°C

 • Påfør Hard Rock Liner med 2 strøk, med en avstand på 70-110 cm.
 • Tørketid er ca. 5-10 minutter mellom hvert størk.
 • Etter 60-70 minutter er Hard Rock Liner støvtørt og kan berøres, men det må tørke totalt i 24 timer ved 20°C

Sikkerhetsinformasjon

Fare

Advarsel

 • EUH204 - Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
 • H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

Klassifikasjonskoder

 • Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
 • STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose
 • Aerosol 1 - Aerosol, Hazard kategori 1
 • Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1

Forholdsregler

 • P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • P211 - Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
 • P251 - Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk
 • P261 - Unngå innånding støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
 • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P410 + P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.

Nasjonale forskrifter

Ytterligere kategorisering i.h.t. GefStoffV vedlegg II:
Klasse Andel i %
NK 50-100

Last ned sikkerhetsdatablad