Foliatec Interior Color Spray - Black Matt - BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge
Foliatec Interior Color Spray - Black Matt
400 ml
363,-
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på lager
Kjøp
Beskrivelse
MERK! På grunn av lysforholdene under produktfotografering og forskjellige skjerminnstillinger, kan fargen på produktet avvike fra virkeligheten.

Fargen er egnet for plast, syntetisk skinn, ekte skinn og PVC-deler.
Den kjemiske sammensetningen sørger for dyp penetrering av fargen inn i materialet, slik at den danner en permanent og elastisk binding.
Overflatestrukturen forblir uendret.

- Slitesterk og elastisk
- Tørker raskt
- Ved bruk på høyt absorberende overflater som stoff, lær og takfôr, kan den ikke fjernes!

Påføring:
- Før lakkering anbefaler vi rengjøring av overflaten med Interiør Foam claener
- Til plastikk og kunstskinn: Rengjør overflaten med Interiør Primer
- For ekstra beskyttelse, anbefaler vi at du bruker Interiør Sealer


Foliatec Interor Color Spray er et innovativt og komplett fargesystem av høy kvalitet, de enkelte produktene må bestilles separat.

Sikkerhetsinformasjon

Fare

Advarsel

 • H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.

Klassifikasjonskoder

 • STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose
 • Aerosol 1 - Aerosol, Hazard kategori 1
 • Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

Forholdsregler

 • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P405 - Oppbevares innelåst.
 • P410 + P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
 • P501 - Innhold/beholder leveres til skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter .
 • P211 - Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
 • P251 - Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk
 • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

Last ned sikkerhetsdatablad