Foliatec Interior Color Spray - Foam Cleaner - BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge
Foliatec Interior Color Spray - Foam Cleaner
400 ml
186,-
LagerbeholdningLagerbeholdning9 på lager
Kjøp
Beskrivelse
Interør farge foam cleaner for rengjøring av plastikk, kunstig og ekte skinn. 

 • Rist boksen godt. Spray på. La den tørke i ca. 1 minutt.
 • Rengjør med en børste. Tørk av med en myk mikrofiberklut.
 • Også perfekt for å rengjøre taktrekk mot f.eks. nikotin. 

Sikkerhetsinformasjon

Fare

Advarsel

 • H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.

Klassifikasjonskoder

 • Aerosol 1 - Aerosol, Hazard kategori 1
 • Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

Forholdsregler

 • P251 - Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk
 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • P211 - Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
 • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P410 + P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.

Last ned sikkerhetsdatablad