CARPRO ImmoGel - BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge
CARPRO ImmoGel
203,-
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på lager
Ta kontakt
Beskrivelse
ImmoGel er CARPROs nye konsentrat for PPF-posisjoneringsglidemiddel, dedikert til Immortal PPF. Når den er fortynnet og sprayet over PPF-limet, forbedrer dens høye viskositet fuktighetsfordelingen og gjør det derfor enkelt å posisjonere og bruke squeegee, samtidig som risikoen for tåke eller flekker etter påføringen minimeres. Kombiner Immogel med CARPROs Immortal Squeegee Kit og opplev PPF-installasjon som aldri før.

Egenskaper:
- Konsentrat.
- Enkel å bruke.
- Høy viskositet
- Rask fordampning.
- Eliminerer tåke og flekker.
- Enkel posisjonering og squeegee-bruk.

Bruksanvisning:
- Fortynn Immogel 1: 100 med vann i en sprayflaske. (10 ml for en 1000 ml flaske)
- Rist godt.
- Spray blandingen rikelig over både filmen og installasjonsflaten.
- Fortsett med installasjonen.

Sikkerhetsinformasjon

Fare

Advarsel

 • H315 - Irriterer huden.
 • H318 - Gir alvorlig øyeskade.
 • EUH208 - Inneholder citral. Kan gi en allergisk reaksjon.

Klassifikasjonskoder

 • Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
 • Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Forholdsregler

 • P264 - Vask grundig etter bruk.
 • P280 - Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
 • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 - Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
 • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

Nasjonale forskrifter

Sysselsettelsebegrensning: Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til arbeidervernloven for ungdom (94/33/EF).
Vannfare-klasse (D): 2 - farlig for vann